Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), na sjednici Skupštine Županijske lige protiv raka – Split, održanoj dana 22.09.2015., donesen je

 

 

 

S T A T U T

 

ŽUPANIJSKE LIGE PROTIV RAKA – SPLIT

 

 

I.

OSNOVNE  ODREDBE

 

 

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o

     - nazivu,

     - sjedištu,

     - o zastupanju,

- izgledu pečata udruge,

- području djelovanja sukladno ciljevima,

- djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,

- gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu,

- načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge,

- uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva,

- pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i

  načinu vođenja popisa članova,

- tijelima udruge,

- njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica,

- izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata,

  te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata;

- izboru i opozivu likvidatora udruge

- prestanku postojanja udruge

- imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom

- postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge

- načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te

  drugim pitanjima od značaja za udrugu

 

 

Članak 2.

Naziv udruge je: ŽUPANIJSKA LIGA PROTIV RAKA - SPLIT

Skraćeni naziv udruge je: ŽLPR

Naziv na engleskom jeziku je: County league against cancer – Split

Sjedište udruge je: Split, Spinčićeva 1, 21000 Split.

 

 

Članak 3.

 

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji,

a svoju djelatnost obavlja na području Splitsko – dalmatinske županije.   

 

Udruga je neprofitna pravna osoba.

 

 

Članak 4.

Udruga ima svoj službeni pečat.

Pečat udruge je: okruglog oblika, promjera 3 cm s obodno upisanim punim nazivom udruge na hrvatskom jeziku koji glasi Županijska liga protiv raka, dok je u sredini pečata ispisana godina osnutka udruge u Splitu 1967.

 

 

Članak 5.

 

Udrugu zastupa Predsjednik, dopredsjednik, tajnik i drugi tajnik.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge, ukoliko za to postoji potreba.

 

 

II.

PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 6.

Područje djelovanja udruge, skladno ciljevima je zdravstvo i socijalna skrb, te zaštita zdravlja.

Udruga je osnovana u cilju promicanja razvitka, očuvanja i unaprijeđenja zdravlja i zdravijeg življenja. Cilj i svrha udruge je podizanje svijesti stanovništva o zaštiti zdravlja, te preventivno djelovanje i unaprijeđenje zaštite zdravlja osoba oboljelih od malignih bolesti.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruga se može udružiti s drugim udrugama.

Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge.

 

 

Članak 7.

Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

- edukativni oblici rada u cilju senzibiliziranja ljudi o potrebi zdravog načina života i zaštite okoliša,

- neprofitna radijska stanice Radio Sunce koja emitira program usmjeren na tjelesno i mentalno zdravlje slušatelja,

- podizanje zdravstvene svijesti stanovništva i ukazivanje na mjere koje treba poduzimati radi očuvanja zdravlja,

- organiziranje preventivnih pregleda u cilju ranog otkrivanja raka sukladno mogućnostima udruge,

- pomoć zdravstvenoj službi pri usavršavanju stručnih kadrova i suradnja s drugim humanitarnim udrugama u sprečavanju ranom otkrivanju i liječenju raka,

- organiziranje besplatnih savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova o problemima,

- promicanje zdravstvenog odgoja stanovništva izdavanjem raznih promidžbenih oblika kao što su letci, knjige, bilteni, brošure i drugi tiskani materijali,

- strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova,

- suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge,

- pomoć zdravstvenim ustanovama u nabavci medicinske opreme,

- iniciranje okupljanja bolesnika i osoba liječenih od raka, te pružanje pomoći u ostvarivanju njihovih prava i potreba,

- iniciranje i pomoć u osnivanju i organizaciji rada centra za pružanje psihološke pomoći i servisnih usluga oboljelima i liječenima od raka i njihovim obiteljima,

- poticanje i organiziranje humanitarnih akcija radi prikupljanja sredstava za dobrotvorne svrhe tj. za rad i djelatnost Udruge,

- poticanje i organiziranje humanitarnih akcija po potrebi, radi prikupljanja i pružanja pomoći oboljelima od raka i njihovim obiteljima ili skrbnicima, sukladno mogućnostima udruge i u skladu sa zakonom,

- obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom sukladno zakonu.

 

 

 

Članak 8.

 

Pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom, udruga obavlja  gospodarske djelatnosti sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti.

Djelatnost se ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno statutu udruge koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom, a sve sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/2014), (čl.31.st.1).

 

Udruga obavlja slijedeće gospodarske djelatnosti:

 • emitiranje promotivnih spotova i sponzoriranih emisija putem neprofitnog Radija Sunce, maksimalno 3 minute u satu, sukladno Zakonu za elektroničke medije, dok traje koncesija za Radio Sunce.

 

 

Članak 9.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:

 • pravodobnim izvještavanjem članova o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, web- stranicama www.zlpr.hr, i www.radiosunce.com.hr ,
 • javnim priopćavanjem.

 

Svi redovni i počasni članovi udruge imaju pravo sudjelovati u radu udruge, sukladno odredbama statuta i zakona, te imaju pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

 

Sjednice tijela udruge su javne, osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima te kad je u pitanju poslovna tajna.

 

 

 

 

III.

ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 10.

Članom udruge mogu postati poslovno sposobne fizičke  i pravne osobe sukladno ovom Statutu i Zakonu.

Pravne osobe članstvo u udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članom udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik.

 

Članstvo u udruzi može biti redovito, pomažuće i počasno.

 

Redovnim članom udruge mogu postati osobe koje su zainteresirane za rad u udruzi i prihvaćaju odredbe ovog Statuta i drugih općih akata udruge. Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom udruge podnosi zahtjev za prijem u članstvo Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu. Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu udruge, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela udruge.

Pomažuće članstvo članarinom ili prilogom pomaže rad Udruge, ali nema pravo sudjelovanja na skupštini i donošenju odluka vezanih za rad Udruge.

Počasnim članom udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge. Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora. Počasni član može, ali nema obvezu plaćanja članarine.

 

 

 

Članak 11.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova, potpisivanjem pristupnice kojim se prihvaćaju Statut i drugi akti udruge koji vodi tajnik/ca udruge. Odluku o prijemu donosi Upravni odbor.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće podatke:

- o osobnom imenu (nazivu ukoliko je riječ o pravnoj osobi),

- OIB-u,

- datumu rođenja,

- datumu pristupanja udruzi,

- kategoriji članstva (redovno, pomažuće ili počasno),

- datumu prestanka članstva u udruzi, te

- druge podatke.

 

 

Članak 12.

 

Članarina

Odluku o visini članarine donosi Upravni odbor na redovnoj godišnjoj skupštini. Članarina može biti u različitim iznosima. O članarini se vodi zasebna evidencija.

 

 

 

Članak 13.

Prava i obveze članova su:

 • bavljenje aktivnostima Udruge (redovno i počasno članstvo),
 • birati i biti izabran u tijela Udruge (redovno i počasno članstvo),
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge (redovno i počasno članstvo),
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • plaćanje članarine,
 • davati prijedloge i mišljenja na rad tijela Udruge (redovno i počasno članstvo),
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

 

 

Članak 14.

Članstvo u udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine,
 • isključenjem,
 • smrću osobe, ili prestankom rada pravne osobe.

 

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu ili zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu i u slučaju smrti.

Odluka o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

 

IV.

TIJELA UDRUGE

Članak 15.

Tijela udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor (Predsjedništvo)
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik
 • Likvidator

 

SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni redovni i počasni članovi udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan statutom udruge. Predstavnika pravne osobe članice udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti sudjeluju u radu skupštine i mogu odlučivati na skupštini na način propisan Zakonom. Maloljetne osobe članovi udruge s navršenih 14 godine života mogu odlučivati na skupštini uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika i skrbnika.

 

Članak 17.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine. Izvanredna sjednica skupštine saziva se prema potrebi.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan, sat i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge ili Nadzorni odbor. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, izvanrednu sjednicu Skupštine sazvati će predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto, sat i dan održavanja sjednice).

Na izvanrednoj sjednici skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je sazvana.

U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Udruge, izbornu sjednicu Skupštine može sazvati Upravni ili Nadzorni odbor, dok sjednicu Upravnog odbora može sazvati dopredsjednik ili najstariji član Upravnog odbora.

 

Članak 18.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

Na početku sjednice biraju se: radno predsjedništvo, zapisničar i ovjerovitelj zapisnika.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 19.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine. U suprotnom, utvrđuje se pravovaljanost Skupštine nakon počeka od pola sata, te skupština može donositi odluke. Odluku o pravovaljanosti skupštine (kvorumu) donosi predsjedavajući skupštine, na početku rada sjednice skupštine.

Odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 20.

Skupština udruge:

 • usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava tijela udruge,
 • bira i opoziva likvidatora udruge,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu,
 • usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • odlučuje o promjeni sjedišta udruge,
 • odlučuje o promjeni pečata udruge,
 • odlučuje o prijemu i isključenju počasnih članova Udruge,
 • odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar udruge i isključenju iz članstva u drugom stupnju,
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

 

 

UPRAVNI ODBOR – PREDSJEDNIŠTVO

 

Članak 21.

 

Upravni odbor (Predsjedništvo) sastoji se od 15 članova koje bira i opoziva Skupština. Predsjednik udruge je po svojoj funkciji i predsjednik Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora biraju se na 4 godine.

 

Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:

- postupaju suprotno odlukama Skupštine,

- podnesu ostavku,

- naruše ugled Udruge.

 

Razrješava li Skupština cijeli Upravni odbor, tada bira novi s punim mandatom.

Svaki član Upravnog odbora, predsjednik kao i drugi članovi tijela upravljanja udrugom mogu zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji su izabrani, s time da su dužni obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

U slučaju prestanka dužnosti predsjednika, do izbora novog zamjenjuje ga najstariji član Upravnog odbora.

 

 

Članak 22.

 

Upravni odbor (predsjedništvo) obavlja slijedeće zadaće:

 • priprema nacrte i utvrđuje prijedlog Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih akata Skupštine,
 • priprema materijale za skupštinu i izvršava njene odluke,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje,
 • predlaže plan rada, financijski plan i završni račun za prethodnu godinu,
 • prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
 • određuje godišnju članarinu,
 • odlučuje o prijemu i  isključenju iz članstva,
 • predsjednik ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom udruge,
 • imenuje osobe za potpisivanje transakcija po računima kod bankarskih, financijskih i drugih organizacija,
 • odlučuje o poslovnom subjektu kod koje će udruga imati otvoren žiro-račun,
 • odlučuje o zapošljavanju potrebnih kadrova sukladno potrebama Udruge,
 • utvrđuje kriterije za dodjelu nagrada i priznanja,
 • donosi obvezujuće smjernice za djelovanje podružnica i ogranaka,
 • donosi odluke o dodjeli nagrada i drugih priznanja,
 • obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu.

 

Upravni odbor radi na sjednicama koje se održavaju po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje natpolovična većina članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova.

 

Članak 23.

 

Predsjedništvo Udruge iz svog sastava bira uže predsjedništvo koje se, uz predsjednika, sastoji od dopredsjednika, glavnog tajnika, i njegovog zamjenika (drugog tajnika), koji imaju pravo zastupanja udruge. Biraju se također na mandat od 4 godine, te mogu ponovo biti izabrani za slijedeće mandatno razdoblje.

 

 

NADZORNI ODBOR

Članak 24.

 

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana koje bira Skupština. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela upravljanja Udruge.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva njegov predsjednik, a najmanje jednom godišnje. Odluke donosi većinom glasova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine, te mogu biti izabrani i za slijedeće mandatno razdoblje.

Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran, ako bude razrješen od strane Skupštine, te u drugim slučajevima propisanim Statutom.

 

Članak  25.

Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:

 • nadzire zakonitost u financijskom i materijalnom poslovanju udruge,
 • nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza,
 • prati i analizira ostvarenje financijskog plana Udruge,
 • nadzire provođenje određenih odluka koje mu se dostavljaju na uvid,
 • nadzire provođenje odluka svih izvršnih tijela Udruge.

 

Sva tijela udruge dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi pismeno izvješće Upravnom odboru, te na redovnom zasjedanju Skupštine Udruge.

PREDSJEDNIK

Članak 26.

Udruga ima predsjednika.

 

Predsjednika Udruge bira Skupština između članova Skupštine na mandat u trajanju od 4 godine, te ponovo može biti izabran na isto mjesto.

 

Predsjednik udruge:

 

 • zastupa i predstavlja Udrugu,
 • saziva sjednice Upravnog odbora i predlaže dnevni red,
 • odgovara za pravilan i zakonit rad udruge,
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama Skupštine,
 • podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Skupštini,
 • dostavlja zapisnik s redovne Sjednice skupštine nadležnom uredu državne uprave,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za  račun udruge,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

 

Članak 27.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat dopredsjednika traje 4 godine, te ponovo može biti izabran na isto mjesto za iduće mandatno razdoblje.

 

Članak 28.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština, Upravni odbor ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

Članak 29.

Udruga se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja neovisno o području svog djelovanja.

Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.

Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci, klubovi) u skladu sa Statutom. Rad podružnice regulira se Pravilnikom o radu podružnica.

Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine udruge za svaki pojedini ustrojstveni oblik. Ukoliko nemaju svojstvo pravne osobe, odluku o njihovom osnivanju donosi Predsjedništvo.

LIKVIDATOR

Članak 30.

Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština.

Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja je član udruge ili osoba koja nije član udruge. Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad.

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka sukladno Zakonu.

Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština bez određenog vremenskog mandata odnosno do opoziva ili izbora novog likvidatora.

 

 

Članak 31.

Likvidatoru prestaje mandat prije isteka vremena:

 • opozivom,
 • ostavkom,
 • smrću ili prestankom djelovanja.

U tom slučaju predsjednik udruge je dužan nakon imenovanja nove osobe za likvidatora podnijeti zahtjev za upis promjene pri nadležnom tijelu, a u zakonskom roku.

 

Članak 32.

TAJNIŠTVO

Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova osniva se Tajništvo lige. Tajništvom rukovodi poslovni tajnik.

Tajnik udruge:

 • obavlja stručno-administrativne poslove u Udruzi,
 • pomaže predsjedniku oko sazivanja sjednice i pripreme materijala za sjednicu,
 • vodi registar članova i odgovoran je za njegovo uredno vođenje,
 • provodi programe i aktivnosti Udruge,
 • promiče Udrugu u javnosti,
 • obavlja i druge poslove za potrebe Skupštine i Upravnog odbora.

Zaposleni u Tajništvu poslove obavlja prema odredbama važećih propisa i prema smjernicama i uputama Predsjedništva Županijske lige protiv raka.

Međusobna prava, obveze i odgovornosti uređuju se Ugovorom o radu, koji se zaključuje s Predsjednikom u skladu sa Zakonom. Udruga osigurava sredstva za rad Tajništva.

V.

POSEBNI USTROJSTVENI OBLICI

 

Članak 33.

Radi boljeg djelovanja na području pojedinih gradova i općina, Udruga može osnivati podružnice, ogranke i druge ustrojstvene oblike sa ili bez svojstva pravne osobe. Odluku o osnivanju podružnica i drugih ustrojstvenih oblika, kao i odluku o imenovanju voditelja podružnice, donosi Upravni odbor Udruge, ukoliko se osniva ustrojstveni oblik bez statusa pravne osobnosti, odnosno Skupština, ako se osniva podružnica s pravnom osobnošću.

Prava, obveze, odgovornost i način rada podružnice ili ogranka definiran je Pravilnikom o podružnicama i ograncima koji donosi Upravni odbor Udruge.

Na ustrojstvene oblike sa svojstvom pravne osobe na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o udrugama.

 

 

Članak 34.

Sukladno članku 33., Udruga kao nakladnik radijske postaje Radio Sunce, može osnovati ogranak pod nazivom radijske postaje ili pod nekim drugim nazivom, u svrhu boljeg djelovanja i odvajanja gospodarske djelatnosti usluga marketinga radija od rada Udruge. Odluku o tome donosi Upravni odbor.

Upravni odbor Udruge donosi obvezujuće smjernice za djelovanje radija. Radio Sunce neće imati svojstvo pravne osobe. Radio Sunce može imati svoj račun, pečat i logotip. U skladu sa zakonom, ovim Statutom i Pravilnikom o podružnicama i ograncima, radio ima svoja tijela upravljanja čiji izbor mora potvrditi Upravni odbor Udruge. Unutrašnje ustrojstvo radija, radni odnosi i djelovanje propisuju se statutom medija koji mora potvrditi Upravni odbor Udruge.

Programskom shemom i djelovanjem radio podupire misiju Lige na promociji zdravih životnih navika. Djelatnici za radio zapošljavaju se ovisno o programskim potrebama i mogućnostima financiranja. Djelatnici se zapošljavaju na određeno ili neodređeno vrijeme, dok traje koncesija za postaju ili postoje potrebe i uvjeti za istu. Odluku o zapošljavanju donosi Predsjedništvo Udruge. Radijska postaja se financira iz marketinga radija te iz donacija. Izvještaj o radu Radio Sunce podnosi Predsjedništvu u kvartalnim izvještajnim razdobljima.

Djelatnost radija se ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako radio ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno statutu udruge koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva radija i Udruge, utvrđenih statutom a sve sukladno Zakonu o udrugama

 

 

 

V.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 35.

Razlozi za prestanak postojanja Udruge jesu:

1. odluka skupštine o prestanku Udruge,

2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela

    udruge razdvajanjem,

3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje

    redovne sjednice skupštine, a ona nije održana,

4. pravomoćna odluka suda o ukidanju Udruge,

5. pokretanje stečajnog postupka.

 

U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge uz registar udruga u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

 

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

 

 

VI.

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

 

Članak 36.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva stečena uplatom članarina,
 • dobrovoljni prilozi i darovi,
 • novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,

-    novčana sredstva stečena obavljanjem gospodarskih djelatnosti – marketing              

     Radija Sunce prema Zakonu o električnim medijima,

 • sredstva za potporu programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave te  sredstva javnih institucija i fondova,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

 

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 37.

 

Ako udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.

Naprijed prikupljena sredstva udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

 

 

 

VII. 

RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U

SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 38.

 

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova  likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje Klinici za onkologiju i radioterapiju KBC Split, ili udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.

 

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

 

 

 

VIII.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

Članak 39.

 

Spor /sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini, odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

IX. 

FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

 

Članak 40.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige  i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

X.

ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 41.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.

Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

 

XI.

NADZOR

Članak 42.

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.

Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

Inspekcijski nadzor nad radom Udruge obavlja nadležni ured. Nadzor nad financijskim poslovanjem udruge i podnošenjem propisanih financijskih izvješća provodi Ministarstvo financija. Nadzor nad upravljanjem financijskim sredstvima iz javnih izvora obavljaju nadležna državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge javne institucije koje odobravaju ta sredstva Udruzi.

 

 

 

XII. 

STATUSNE PROMJENE

 

Članak 43.

Statusne promjene su pripajanje, spajanje i podjela udruge. O Statusnim promjenama odlučuje Skupština.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izviješća iskazuju negativan rezultat.

 

XIII. 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

 

Članak 45.

Danom usvajanja ovog statuta prestaje važiti statut od 12. ožujka 2009. sa svim izmjenama i dopunama donošenim do donošenja ovog statuta.

 

Članak 46.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave.

 

 

U Splitu, 22.rujna 2015. godine                    

 

Županijska liga protiv raka – Split

PREDSJEDNIK

 

 

 

                                                                              Prof.dr.sc.Eduard Vrdoljak